ULTRA BASIC

Potrubie s korugovanou konštrukciou steny zodpovedajúce STN EN 13476. Potrubie ULTRA  BASIC sa vyrába v DN 160-1000 mm. Potrubie je čiernej farby, má kruhovú tuhosť  SN10  a je vzájomne spojované pomocou hrdiel, ktoré sú tvarované počas výroby priamo na rúre.

Charakteristika

Potrubie s odľahčenou korugovanou konštrukciou steny zodpovedajúcej STN EN 13476. Potrubie Ultra Basic sa vyrába v De 160 – DN 1000 mm. Potrubie je čiernej farby, má kruhovú tuhosť SN10 a je vzájomne spojované pomocou hrdiel, ktoré sú tvarované počas výroby priamo na rúre.

Materiál

PP – polypropylén – najnovší trend pre výrobu kanalizačných potrubí pre inžinierske siete, mimoriadnu mechanickú odolnosť a ekologickú nezávadnosť ho predurčujú pre masové rozšírenie v budúcich rokoch. Jeho výhodou oproti ostatným plastom je najmä tepelná odolnosť, krátkodobo až do 90°C. Masovo je PP používaný najmä k výrobe potrubia pre vnútorné rozvody teplej a studenej vody.

Hlavné výhody

  • Cenovo priaznivé
  • Dostupné až do dimenzie DN 1000

Technicko prevádzkové parametre                  

 Názov systému, výrobku : kanalizačné potrubie pre gravitačnú kanalizáciu s korugovanou stenou systém ULTRA BASIC, PP

Výrobca:  Plastika Pipes Nitra Slovensko, Kaczmarek Malewo Poľsko

Druh materiálu:  polypropylén (PP)

Konštrukcia steny:     DN 150-1000 mm – korugovaná, (duté rebrá)

Potrubný systém: beztlakový určený pre gravitačnú kanalizáciu

Odporúčané použitie: splašková a dažďová kanalizácia alebo zmiešaná kanalizácia

Značenie systému rúr: značenie po 1 m priečne na štítku na dutom rebre

Kruhová tuhosť potrubia: potrubie má krátkodobú kruhovú tuhosť

min  SN 10 kN/m2 dle ISO 9969

Dimenzionálna rada a dĺžky rúr: potrubie sa vyrába v týchto dimenziách

Spôsob výroby: pomocou vytlačovania (extrúzií). Z dvoch vytlačených vrstiev je nekonečným pásom horná vrstva prelamovaná a privarená k spodnej vrstve.

Výrobné normy: výroba prebieha podľa normy STN EN 13 476

Farebné prevedenie, rozlíšenie:  Vnútorná hladká vrstva má bielu farbu a vonkajšia má  farbu čiernu.

Sortiment tvaroviek:  kolena 90,45,30,15°, odbočky 45 º, objímky, redukcie a prechody. Odbočky je možné vyrobiť na objednávku.

Spojovací systém, vlastnosti:  Spojovanie sa vykonáva pomocou hrdiel a gumového tesnenia, ktoré sa osadí medzi prvé a druhé rebro.

Maximálna deformácia pri garancií tesnosti spoja: tesnosť pri vnútornom pretlaku 0,5baru je zachovaná pri deformácií až o 10% a pri vyosení potrubia o 2°. Doporučená dlhodobá deformácia potrubia je 6% (podľa TNV 75 02 11)

Odolnosť rúr a spojov:

– voči ropným látkam je odolnosť veľmi dobrá pri teplote ropných látok do 20º C pri použití tesnenia zo syntetickej pryže

– voči chemickým latkám  – chemická odolnosť PP je obecne veľmi dobrá – viz tabulka chemické odolnosti  materiálů

– voči obrusu – abrázia je u PP veľmi dobrá v porovnaní s ostatnými materiálmi, špecifická abrázia je 0,3 μm za 500 000 skúšobných cyklov, čo zodpovedá 15 rokom prevádzky kanalizácie. Potrubie je konštruované tak aby vydržalo pri maximálnej rýchlosti prietoku 5m/s a bežnom obsahu abrazíva v odvádzanej vode po dobu 70-100 rokov.

Spôsob dodatočného vysadzovania odbočiek: – dodatočné napojovanie odbočiek možno vykonávať pomocou sedla DN 150-200 mm od firmy Flexseal alebo Redi Easy clip. Presný typ navŕtavacej odbočky je nutné vybrať podľa výšky profilu a dimenzie potrubia.

Požiadavky na mieru zhutnenia lôžka a obsypu: optimálne zhutnenie lôžka je okolo 85% PS, zhutnenie obsypu pod komunikáciou sa líši podľa použitej pevnostnej triedy. Celkovo je nutné u takto veľkých potrubí dbať na opatrnosť pri zhutnení obsypu a použitie obsypového materiálu. Pre obsyp sa odporúča kvalitný nesúdržný materiál do zrnitosti 20mm (lomová výsevka max 0-8mm). U potrubia je nutné zabezpečiť čo najväčší roznášací uhol uloženia do lôžka a to vytvorením tzv. klinov pod potrubím alebo pomocou šablóny.

 Hĺbkové obmedzenie uloženia rúr v komunikácií:  – maximálna hĺbka uloženia potrubia pod komunikáciou zároveň závisí na stupni zhutnenia obsypu a obsypovom materiáli. Max. hĺbka cca 6m. Minimálne krytie je 120cm. Pri menšom krytí je nutné zaviesť príslušné opatrenia.

Teplotné obmedzenie pre montáž:  Teplota pre montáž nie je nijak obmedzená čo sa týka možnosti porušenia rúr. Hlavné obmedzenie pri nízkych teplotách pod bodom mrazu by bola zamrznutá zemina, ktorá by veľmi znemožňovala pokládku a následne zhutnenie. Zvýšená krehkosť rúr u PP sa objavuje až pri teplotách okolo -15°C a nižších.

Hydraulické vlastnosti : drsnosť potrubia podľa Colebrook – White

Návrh dimenzie sa uskutočňuje pomocou hydraulických tabuliek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Prietočné množstvo pri rôznom plnení je možné spočítať podľa online programu na webe www.plastikapipes.sk

Životnosť potrubia: Životnosť kanalizačných rúr sa odvodzuje od odolnosti steny rúr a najmä od odolnosti steny potrubia voči obrusu, ktorá je merateľná, (napr. Darmstadskou metódou), kde sa pri teste meria úbytok materiálu pri štandardizovanom počte cyklov. Táto hodnota sa potom extrapoluje do bežnej prevádzky a tým sa zistí hrúbka steny, ktorá je potrebná, aby potrubie odolávalo abrázii po navrhnutú dobu životnosti (hrúbka steny je potom u plastových rúr normalizovaná pre špecifický materiál a dimenziu (EN 13476)). V prípade kanalizačného potrubia z takto odolných materiálov ako je PP je však životnosť limitovaná nie životnosťou samotnej rúry ale najmä životnosťou tesniaceho krúžku a tesnosťou spoja, ktorá je okolo 100 rokov.

Extrapolovaná hodnota úbytku materiálu v bežnej prevádzke zodpovedá rýchlosti odvádzaných vôd do 5 m / s a ​​bežnej koncentrácie abrazíva obsiahnutého v dažďových vodách. Pokiaľ sa jedná o neštandardné prípady, keď voda prúdi v potrubí vyššou rýchlosťou alebo je koncentrácia unášaných častíc vyššiu, životnosť potrubia sa tým úmerne znižuje. Ďalším dôležitým faktorom je smer trasy potrubia. Životnosť sa tiež znižuje, ak sa na trase potrubia vyskytujú výrazné smerové lomy.

Plastové rúry sa môžu používať i pre vysoké prepravné rýchlosti, napr. podľa STN 75 6101  či ATV 110 (Nemecko) sa môžu kanalizačné rúry používať pri rýchlostiach až 10 m/s.

Certifikácia výrobkov: potrubie je certifikované pre Českú republiku a Slovensko.

Prospekty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Prospekt Ultra BasicZobraziť /
Stiahnuť
pdf3 MB
Technológia pokládky kanalizačného potrubiaZobraziť /
Stiahnuť
pdf7 MB
Montážny predpisZobraziť /
Stiahnuť
pdf2 MB

Certifikáty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Prehlásenie o zhode Zobraziť /
Stiahnuť
pdf78 KB

Reference

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Referenčné projektyZobraziť /
Stiahnuť
pdf5 MB