ULTRA HELIX (v minulosti Uporol)

Masívne potrubie vyrábané z vysokohustotného polyetylénu (PE – HD) špirálovite ovíjané PP profilom, v profiloch DN 600 – 2000 mm. (V minulosti sa nazývalo ako UPOROL).

Možnosť voľby triedy kruhovej tuhosti a sily základnej steny podľa podmienok projektu. Potrubie sa vyrába so spojom na gumové tesnenie alebo s integrovaným elektrozváracím spojom.

Charakteristika

Veľmi robustné veľkopriemerové potrubie z PE – HD a po novom i z PP, špirálovite ovíjané PP profilom. Výrobné technológie umožňuje výber z niekoľkých pevnostných tried podľa podmienok projektu. Výborná osová tuhosť a možnosť voľby sily základnej steny sú hlavné výhody dané špirálovitým vinutím. Potrubie sa vyrába so spojom na gumové tesnenie alebo s integrovaným elektrozváracím spojom.

Materiál

PE-HD – vysokohustotný polyetylen – Jeho hlavné využitie je najmä pre tlakové aplikácie a drenážne potrubie. Používa sa ale aj pre výrobu kanalizačných potrubí. Tu sa využíva jeho dobrá spracovateľnosť. Najväčšie rozšírenie PE-HD potrubia je bezpochyby v plynárenstve, kde sa využíva dokonalé zvarenie spojov a odolnosť voči korózií.

Na prianie je možné potrubie vyrobiť aj celé z PP.

Hlavné výhody

 • Odporúčané najmä pre dažďové a zmiešané kanalizácie veľkých priemerov s vysokými nárokmi na kvalitu a tesnosť.
 • Flexibilita výroby umožňuje vyrobiť rôzne konštrukcie steny s vysokou kruhovou tuhosťou a extrémne pevnou silou steny.
 • Špeciálne konštrukcie steny so špirálovitým vinutím z PP majú extrémne dobrú osovú tuhosť a odolnosť proti prerazeniu. Možnosť voľby spojenia pomocou pryžového tesnenia alebo pomocou integrovaného elektrozváracieho spoja v hrdle potrubia, čím sa dosiahne 100% tesnosť s predĺženou životnosťou spoja.
 • Konštrukciu steny je možné definovať presne podľa statického výpočtu spracovaného výrobcom podľa konkrétnych podmienok stavby ( veľká hĺbka, vysoká hladina spodnej vody atď.)
 • Oblúky a ďalšie atypické prvky je možné vyrobiť z plnostenného materiálu a tým výrazne predĺžiť životnosť silno exponovaných miest na abrázií pri veľkých spádoch kanalizácie.
 • Možnosť kombinovať potrubie so zváranými šachtami z rovnakého materiálu.
 • Vďaka voliteľnej sile základnej steny a elektrozváraciemu spoju je možné vyrobiť potrubie zaťažiteľné tlakom až do 4 bar (vhodné pre vodné elektrárne)

Použitie

Pre dažďové, zmiešané a splaškové kanalizácie DN 600 – 2000 (2500) mm. Konštrukcia umožňuje použiť toto potrubie aj do nepriaznivých geologických podmienok a do hĺbky 1 – 6 m pri zhutnení 93 – 97% PS podľa použitej pevnostnej triedy.

Technicko prevádzkové parametre

Názov systému, výrobku: kanalizačné potrubie pre gravitačnú kanalizáciu s profilovanou stenou systém Ultra Helix

Výrobca: Frank Krah GmbH, Nemecko alebo Kaczmarek Poľsko

Druh materiálu: polyetylén PE-HD, (prípadne PP)

Konštrukcia steny: plnostenná konštrukcia ovinutá PP profilom

Potrubný systém: beztlakový určený pre gravitačné kanalizácie. Vďaka voliteľnej sile základnej steny a elektrozváraciemu spoju je možné vyrobiť potrubie zaťažené tlakom až do  4 bar (vhodné pre vodné elektrárne)

Odporúčané použitie: splašková alebo zmiešaná kanalizácia, prívodné potrubie k vodným elektrárňam

Označenie rúrového systému: značenie potlačou na rebre Ultra Helix PE-HD/PP, kruhová tuhosť, DN

Rozmerová rada a dĺžky rúr: rúry sa vyrábajú v týchto dimenziách:

 • De/Di /DN:
  • 680/600/600
  • 771/700/700
  • 885/800/800
  • 1010/900/900
  • 1106/1000/1000
  • 1320/1200/1200
  • 1410/1300/1300
  • 1790/1600/1600
  • 2210/200/2000

Rúry o dĺžke 1,2,3, 4,5 a 6 m. Vonkajší priemer sa líši podľa kruhovej tuhosti, vyššie uvedený je k SN 8.

Minimálna hrúbka steny: min. sila steny medzi PP profily:

 • DN 600 – 800   – 5 mm
 • DN 900 – 2000 – 8 mm

Silu základnej steny je možné zosilniť podľa požiadavky projektu.

Spôsob výroby: pomocou navíjania PE-HD materiálu na predhriatu formu spoločne so stužujúcim PP profilom zaisťujúcim potrebnú kruhovú tuhosť. Jednotlivé typy sa od seba líšia výškou PP profilu a vzdialenosťou jednotlivých ovinov.

Výrobné normy: výroba prebieha podľa normy DIN 16 961,  STN EN 13476

Farebné prevedenie, rozlíšenie:  Vnútorná vrstva má farbu štandardne čiernu a vonkajšia tiež čiernu. Na vyžiadanie je možné vyrobiť potrubie aj s inou farbou vnútornej vrstvy.

Sortiment tvaroviek: oblúky 90,45,30,15 , odbočky , redukcie. Väčšie odbočky odporúčame napájať v šachtách a menšie odbočky sa väčšinou riešia pomocou sedla Redy Easy clip DN 150-200 mm

Spojovací systém, vlastnosti: Spojovanie sa uskutočňuje prostredníctvom hrdiel s integrovaným viacčepeľovým tesnením alebo pomocou tesnenia nasadeného do drážky na drieku potrubia. Potrubie sa vyrába aj elektrozváracím spojom.

Potrubie sa vďaka špirálovitému vinutiu nedá skracovať, pred objednávkou je nutné vytvoriť kladačský plán z rôzne dlhých potrubí v dĺžkach po 1 m.

Maximálna deformácia pri garancií tesnosti spoja: tesnosť pri vnútornom pretlaku 0,5 baru je zachovaná pri deformácií hrdla až o 10% a pri vyosení potrubia o 2 stupne.

Odporúčaná dlhodobá deformácia potrubia je 6% (podľa TNV 75 02 11)

Kruhová tuhosť potrubia: potrubie má rôznu krátkodobú kruhovú tuhosť podľa jednotlivých typov SN 4 -16 kN/m2 podľa ISO 9969.

Vďaka spôsobu výroby je možné dodať potrubie aj s presnou kruhovou tuhosťou podľa požiadaviek projektu, ktorá sa zistí statickým výpočtom.

Odolnosť rúr a spojov: 

 • voči ropným látkam – odolnosť je veľmi dobrá pri teplote ropných látok do 20°C pri použití tesnenia zo syntetickej pryže.
 • voči chemickým látkam – chemická odolnosť PP je celkovo veľmi dobrá – viz tabulka chemické odolnosti materiálů
 • voči obrusu – abrázia je u PE-HD veľmi dobrá v porovnaní s ostatnými materiálmi, špecifická abrázia je o 0,3 μm za 500 000 skúšobných cyklov, čo zodpovedná 15 rokom prevádzky kanalizácie. Potrubie je konštruované tak aby vydržalo pri maximálnej rýchlosti prietoku 5m/s a bežnom obsahu abrazíva v odvádzanej vode po dobu 70 – 100 rokov.

Spôsob dodatočného vysadzovania odbočiek – napojovanie odbočiek je možné vykonávať pomocou sedla Insitu DN 150-200 mm od firmy Redi Easy Clip.

Požiadavky na mieru zhutnenia lôžka a obsypu: optimálne zhutnenie lôžka je okolo 85% PS, zhutnenie obsypu pod komunikáciou sa líši podľa použitej pevnostnej triedy. Celkovo je nutné u takto veľkých potrubí dbať na zvýšenú starostlivosť pri hutnení obsypu a použitie obsypového materiálu. Pre obsyp sa odporúča kvalitní nesúdržný materiál do zrnitosti 20 mm (lomová výsevka max 0-8 mm ). U potrubia je potrebné zabezpečiť čo najväčší roznášací uhol uloženia do lôžka a vytvorenie tzv. klinov pod potrubím alebo pomocou šablóny.

Hĺbkové obmedzenie uloženia rúr v komunikácií  – maximálna hĺbka uloženia potrubia pod komunikáciou zároveň závisí na stupni zhutnenia obsypu a obsypového materiálu. Maximálna hĺbka cca 6m.

Teplotné obmedzenie pre montáž: Teplota pre montáž nie je obmedzená čo sa týka možnosťi porušenia rúr. Hlavné obmedzenie pri nízkych teplotách pod bodom mrazu by bola zamrznutá zemina, ktorá by veľmi ovplyvňovala pokládku a následné zhutnenie. Zvýšená krehkosť u PE-HD sa objavuje až pri teplotách okolo 15°C a nižších. Vzhľadom k pomerne vysokej tepelnej rozťažnosti PE-HD je naopak potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť pri pokládke tohto typu potrubia pri vysokých teplotách okolo 30°C. Teplotná rozťažnosť potrubia sa posudzuje u teplôt nad 20°C, väčšiemu teplotnému zaťaženiu ako 80°C by potrubie nemalo byť vystavené.

Teplotná rozťažnosť granulátu Borealis 2421 PE 80, z ktorého je potrubie vyrobené u výrobcu je 2x 10-4 °C-1. Čo predstavuje hodnotu v metroch, o ktorú sa potrubie predĺži pri náraste teploty o 1°C.

Pre ukážku: pri teplotnej záťaži 50°C – (50-20) x 2 x 10-4 m = 6 mm na 1 m.

Na celú dĺžku potrubia 6 m dôjde k preťaženiu o cca 40 mm.

Teplotu je vždy nutné merať z povrchu potrubia,  ktorá môže byť pri slnečných dňoch výrazne vyššia ako teplota vzduchu. Z týchto dôvodov je treba potrubie pred inštaláciou chrániť proti slnečnému žiareniu!!!

Pokiaľ to podmienky dovolia, tak potrubie sa skladuje v zastrešenom priestore alebo sa aspoň zakryje plachtou! Pokládku potrubia vykonávajte za čo najnižších teplôt blížiacich sa k 20°C! Tlakovú skúšku pre zaistenie vodotesnosti spojov vykonávajte tesne pred zasypávaním pri teplotách max. 20°C, kedy je potrubie v pôvodnej neroztiahnutej dĺžke.

Hydraulické vlastnosti: drsnosť potrubia podľa Colebrook White

Návrh dimenzie sa vykonáva pomocou hydraulických tabuliek spočítaných na k = 0,067 mm a 0,125 mm

Prietočné množstvo pri rôznom plnení je možné spočítať podľa online kalkulácií www.plastikapipes.sk.

Certifikácia výrobkov: potrubie je certifikované pre Českú Republiku a Slovensko. 

Prospekty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Prospekt Ultra Helix 2021Zobraziť /
Stiahnuť
pdf10 MB
Potrubie pre odvodnenie dopravných staviebZobraziť /
Stiahnuť
pdf2 MB
Technológia pokládky kanalizačných potrubíZobraziť /
Stiahnuť
pdf7 MB
Špeciálne šachty na mieru k potrubiu UporolZobraziť /
Stiahnuť
pdf238 KB
Parametrová špecifikácia všetkých potrubí Plastika PipesStiahnuťdoc122 KB
Sprievodca sortimentomZobraziť /
Stiahnuť
pdf1 MB

Prílohy

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Technologický návod k pokládke potrubia Ultra HelixStiahnuťdoc230 KB
Tabuľka chemickej odolnosti plastovStiahnuťxls101 KB

Certifikáty

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Certifikát Českých dráhZobraziť /
Stiahnuť
pdf1 MB
Prehlásenie o zhode Ultra HelixZobraziť /
Stiahnuť
pdf66 KB
Certifikát Ultra helixZobraziť /
Stiahnuť
pdf209 KB

Reference

NázovStiahnuťFormátVeľkosť
Referenčné projektyZobraziť /
Stiahnuť
pdf5 MB
Referenčný list diaľnice R 1 SlovenskoZobraziť /
Stiahnuť
pdf3 MB
Priepustky pre I/44Zobraziť /
Stiahnuť
pdf725 KB